Regulamin Konkursu "Dzień Mamy z biżuterią Murrano"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma IMPEST S. C., z siedzibą w Piotrowicach (62-400 Słupca), przy ul. Topolowej 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 782-254-58-58, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Konkurs trwa od 19 maja do 25 maja 2021 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie Facebook.com, która jednocześnie dodając komentarz pod postem konkursowym na profilu @murrano.pl w serwisie Facebook.com, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub świadczące na jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci. 

 

§ 3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu wpisu konkursowego i dodaniu komentarza pod tym postem, który będzie zwierał w treści informację o tym za co uczestnik jest wdzięczny swojej mamie i dlaczego właśnie dla niej chciałby wygrać nagrodę.

Do komentarza uczestnicy mogą dołączyć zdjęcia poglądowe produktu ze strony www.murrano.pl

2. Zgłoszenie konkursowe (komentarz uczestnika) powinien zawierać użyteczne i prawdziwe informacje na temat: produktu z oferty Organizatora, który znajduje się na Murrano.pl oraz wykonane przez Uczestnika zdjęcie (jeśli Uczestnik zdecyduje je dołączyć)

3. Komentarz powinien również:

- być pozbawiony nieodpowiednich treści: wyrażeń i zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem,

- zawierać prawdziwe informacje dotyczące produktu,

- być oryginalny i pozbawiony treści reklamowych - zabronione jest w szczególności kopiowanie opinii z innych stron, linków, treści reklamowych odnoszących się produktów niebędących w ofercie Organizatora,

- zawierać zdjęcie wykonane przez Uczestnika (jeśli takie zostanie dołączone do komentarza)

(zdjęcie nie może być pobrane ze strony internetowej i zawierać wizerunku Uczestnika lub osób trzecich)

- nie zawierać danych osobowych osób trzecich.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest IMPEST S. C. z siedzibą w Piotrowicach, adres: 62-400 Piotrowice, ul. Topolowa 14.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu (komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko i nazwa użytkownika (adres zamieszkania i numer telefonu laureatów konkursu w celu przekazania nagrody) oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

3. Uczestnik poprzez zamieszczenie swojego komentarza z ewentualnym zdjęciem i polubienie postu konkursowego, zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik Konkursu może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: marketing@murrano.pl. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody. 

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Zgłoszenia będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli Organizatora.

2. W konkursie przewidziane są nagrody, które otrzyma trzech uczestników konkursu

a) nagrodę stanowi srebrna bransoletka z grawerem - numer katalogowy produktu YB-247

3. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury jako najciekawsze.

4. Organizator w terminie 1 dnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną (poprzez wiadomość prywatną przez portal Facebook.com) oraz wymienienie zwycięzców w komentarzu pod wpisem konkursowym

5. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody i przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.

6. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel. 

 

§ 6. Reklamacje

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy, jak również za żadne straty i szkody związane z ich publikacją. Wszelkie przypadki nadużyć mogą być zgłaszane na adres email: marketing@murrano.pl 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny sposób wyrażać na niego zgody.

3. Serwis Facebook.com nie jest organizatorem konkursu.