Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: IMPEST sp. z o.o., ul. Topolowa 14, 62-400 Piotrowice lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@murrano.pl.

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta, brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

Krok po kroku

1. Przygotuj produkt oraz dowód zakupu lub inny dowód świadczący o dokonaniu zakupu w naszym sklepie np. potwierdzenie przelewu.

2. Wypełnij formularz reklamacyjny, możesz go pobrać tutaj:

3. Zapakuj wszystko bezpiecznie i odeślij przesyłką rejestrowaną (np. List polecony) na adres:

  • IMPEST sp. z o.o.
  • ZWROTY I REKLAMACJE
  • ul. Topolowa 14
  • 62-400 Piotrowice
Pamiętaj:

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę możesz:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

  •  - w przypadku naprawy lub wymiany, na wskazane w formularzu dane zwrócimy koszty odsyłki w kwocie 12.99 zł,
  •  - w sytuacji braku możliwości naprawy lub wymiany produktu zwrócimy koszty zakupu oraz przesyłki w obie strony,
  •  - nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem,
  •  - pamiętaj o dowodzie zakupu,
  •  - zatrzymaj dowód nadania przesyłki.

Reklamacji nie podlega naturalne zużycie produktu, np. starcie warstwy złocenia lub uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania. 

Pamiętaj o dołączeniu metki jubilerskiej przy reklamacji biżuterii złotej lub srebrnej.