POLITYKA PRYWATNOŚCI MURRANO.PL

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest IMPEST sp. z o.o., ul. Topolowa 14, 62-400 Piotrowice, NIP: 7822545858, REGON: 302014066.

2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: [email protected], listownie na adres: IMPEST sp. z o.o., ul. Topolowa 14, 62-400 Piotrowice lub telefonicznie pod numerem: 63 263 31 15, jak również poprzez czat online dostępny na naszej stronie.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Stosujemy, wymagane przez przepisy prawa krajowego oraz unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wymagających tego funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym dla założenia i prowadzenia Konta klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

4. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo będziemy je przechowywać?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Sklepu internetowego korzystasz. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, w tym przede wszystkim w celu prowadzenia Konta klienta, jak również w celu złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie internetowym. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu:

1. Konto Klienta i inne usługi świadczone drogą elektroniczną Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta klienta, a także inne zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności Sklepu internetowego (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres klienta, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) prowadzenie Konta klienta i świadczenie innych, określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz zakładając Konto klienta i akceptując Regulamin, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania Twojego Konta klienta lub przez okres świadczenia innej usługi drogą elektroniczną, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres klienta, metoda płatności, numer płatności, numer zamówienia, data zamówienia, wartość zamówienia, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) realizacja Twojego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym i wykonanie w ten sposób zawartej umowy, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c) wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. lit. c) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowa, chyba, że dalsze przechowywanie danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe, rachunkowe) lub uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

3. Marketing i analityka sklepu

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, a także Twoje dane zebrane w ramach Twojej aktywności w Sklepie internetowym, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) marketing naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących możliwe jest tylko za Twoją uprzednią zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych).

b) tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na doskonaleniu i rozwoju Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prowadzone przez nas działania marketingowe mogą polegać na prezentowaniu Ci ofert, reklam i promocji (rabatów) dopasowanych do Ciebie w oparciu o profilowanie (np. na podstawie Twojej aktywności w naszym sklepie i historii zakupów), dzięki czemu możemy lepiej dostosować ofertę do określonych grup naszych Klientów, a także Twoich preferencji. Nasze działania marketingowe nie wpływają jednak na Ciebie w istotny sposób i w naszej ocenie wyświetlanie reklam spersonalizowanych jest bardziej korzystne niż prezentowanie oferty bez w związku z potrzebami Klienta. Twoje dane osobowe w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

4. Newsletter

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z subskrypcją Newslettera, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) świadczenie usługi Newslettera na podstawie Regulaminu, polegającej na przesyłaniu na podany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres subskrypcji Newslettera, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

5. Kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez chat online

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez chat on-line (tj. dane niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu), a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

a) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez chat online, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

b) podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, jeżeli tego dotyczyć będzie prowadzona komunikacja (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),

c) ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Czym są pliki cookies?

1. Sklep internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy i przeznaczone są do korzystania z Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).

4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep internetowy, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Sklep internetowy. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Sklep internetowy może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Sklep internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”.

7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności Sklepu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

9. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie Internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.

10. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty, stosujące zewnętrzne pliki cookies:

1) Google Ireland Limited,

2) Facebook Ireland Limited,

3) Criteo GmbH,

4) tawk.to inc.

11. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

12. Sklep internetowy wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: [email protected] lub listownie na adres IMPEST sp. z o.o., ul. Topolowa 14, 62-400 Piotrowice.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów.

2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, udostępniamy Twoje dane osobowe w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,

b) płatności elektronicznych,

c) księgowe,

d) hostingowe,

e) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,

f) dostawy internetowych platform handlowych,

g) w zakresie obsługi sklepu internetowego.

3. Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.