Regulamin Konkursu Murrano na najlepszą opinię o zakupionym produkcie

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma IMPEST S. C., z siedzibą w Piotrowicach (62-400 Słupca), przy ul. Topolowej 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 782-254-58-58, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Konkurs trwa do 31 grudnia 2024r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil na Murrano.pl lub dokonała zakupu w sklepie internetowym Murrano bez rejestracji, a także ta, która otrzymała upominek ze sklepu Murrano. Która jednocześnie dodając opinię z wykonanym samodzielnie zdjęciem produktu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i tym samym potwierdza, że zapoznała się i akceptuje regulamin konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub świadczące na jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci.  

§ 3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu opinii ze zdjęciem, dotyczącej produktu z oferty Murrano na stronie www.murrano.pl

2. Opinia powinna zawierać użyteczne i prawdziwe informacje na temat: produktu z oferty Organizatora, który znajduje się na Murrano.pl oraz wykonane przez Uczestnika zdjęcie produktu, który Uczestnik ocenia.

3. Opinia powinna również:

- być pozbawiona nieodpowiednich treści: wyrażeń i zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem,

- zawierać prawdziwe informacje dotyczące produktu,

- być przydatna dla innych użytkowników,

- być oryginalna i pozbawiona treści reklamowych - zabronione jest w szczególności kopiowanie opinii z innych stron, linków, treści reklamowych odnoszących się produktów niebędących w ofercie Organizatora,

- zawierać zdjęcie wykonane przez Uczestnika, przedstawiające produkt z oferty sklepu internetowego Murrano.pl

(zdjęcie nie może być pobrane ze strony internetowej Murrano.pl i innych stron oraz zawierać wizerunku Uczestnika lub osób trzecich)

- nie zawierać danych osobowych osób trzecich.

4. Zdjęcie dołączone do opinii jest warunkiem krytycznym uczestnictwa w konkursie.

5. Z chwilą przesłania opinii w ramach konkursu, Uczestnik ustanawia na rzecz Organizatora niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, nieodpłatną licencję uprawniającą do korzystania przez IMPEST S. C. z opinii na polach eksploatacji obejmujących ich trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci Internet, rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, katalogach lub materiałach reklamowych oraz w zakresie, w jakim wiąże się to z tematyką produktów oferowanych przez organizatora. Licencja uprawnia do udzielania sublicencji innym podmiotom na takich samych polach eksploatacji i w tym samym zakresie. Wykonywanie praw do opinii odbywa się w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z opinii bez podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że udzielenie licencji oraz publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

6. Organizator konkursu nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, które zostały nagrodzone. Uczestnik z chwilą ogłoszenia o wyniku konkursu przenosi na rzecz IMPEST S. C. nieograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowo prawo do korzystania z opinii oraz zdjęć na polach eksploatacji obejmującymi trwałe lub czasowe ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci Internet, rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także prawo do rozporządzania nimi, w tym ich zbycia, użyczenia lub najmu. Organizator uzyskuje także prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opinii. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do danego utworu wygasa licencja, o jakiej stanowi ust. 4.5. Wykonywanie praw do zdjęć i opinii odbywa się w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw do opinii lub zdjęć bez podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.  

§ 4. Moderacja opinii

1. Każda zamieszczona opinia jest moderowana przed umieszczeniem jej na stronie Organizatora.

2. Opinie, które zostały zaakceptowane zostaną opublikowane na stronie Murrano.pl pod produktem, którego dotyczą. Czas autoryzacji opinii może trwać maksymalnie 24 godziny.

3. Organizator ma możliwość nieopublikowania opinii bez informowania o tym uczestnika, szczególnie w przypadku, gdy jest ona niezgodna z wytycznymi przedstawionymi w § 3. regulaminu.

4. Opinie, które nie naruszają postanowień zawartych w § 3. zostaną opublikowane bez edycji i korekt. Celem Organizatora jest stworzenie jak najbardziej obiektywnego obrazu produktów. 

 

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest IMPEST S. C. z siedzibą w Piotrowicach, adres: 62-400 Piotrowice, ul. Topolowa 14.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu (komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, nazwa użytkownika i adres e - mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

3. Uczestnik poprzez zamieszczenie swojej opinii ze zdjęciem produktu, zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik Konkursu może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: marketing@murrano.pl. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.  

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Opinie będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli Organizatora.

2. W konkursie przewidziane są nagrody, bony o wartości 50 zł do wykorzystania na kolejne zakupy w Murrano.pl, które otrzyma pięćdziesięciu uczestników konkursu (a tym samym pięćdziesięciu autorów opinii), od 1.10.2021 r. wyróżnionych zostanie trzydziestu uczestników konkursu (a tym samym trzydziestu autorów opinii).

3. Harmonogram ogłaszania wyników jest następujący:

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 24.06.2021 do 31.07.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.08.2021 r.

 Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.08.2021 do 31.08.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.09.2021 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.09.2021 do 30.09.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.10.2021 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.10.2021 do 31.10.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.11.2021 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.11.2021 do 30.11.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.12.2021 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.12.2021 do 31.12.2021 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.01.2022 r. 

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.01.2022 do 31.01.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.02.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.02.2022 do 28.02.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.03.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.03.2022 do 31.03.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.04.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.04.2022 do 30.04.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.05.2022 r.
Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.05.2022 do 31.05.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.06.2022 r.
Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.06.2022 do 30.06.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.07.2022 r.
Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.07.2022 do 31.07.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.08.2022 r.
Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.08.2022 do 31.08.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.09.2022 r.
Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.09.2022 do 30.09.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.10.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.10.2022 do 31.10.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.11.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.11.2022 do 30.11.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.12.2022 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.12.2022 do 31.12.2022 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.01.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.01.2023 do 31.01.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.02.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.02.2023 do 28.02.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.03.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.03.2023 do 31.03.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.04.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.04.2023 do 30.04.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.05.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.05.2023 do 31.05.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.06.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.06.2023 do 30.06.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.07.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.07.2023 do 31.07.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.08.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.08.2023 do 31.08.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.09.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.09.2023 do 30.09.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.10.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.10.2023 do 31.10.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.10.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.11.2023 do 30.11.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.12.2023 r.

Autorzy najlepszych opinii dodanych od 1.12.2023 do 31.12.2023 r. zostaną wybrani i poinformowani o wygraniu nagrody do 14.01.2023 r.

3. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których opinie zostaną ocenione przez Jury jako najbardziej opiniotwórcze.

4. Organizator w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną przy użyciu skrzynki e-mailowej.

5. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości bonu przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.

6. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.  

§ 7. Reklamacje

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opinii oraz wysokość ocen dodawanych przez użytkowników serwisu, jak również za żadne straty i szkody związane z ich publikacją. Wszelkie przypadki nadużyć mogą być zgłaszane na adres email: marketing@murrano.pl  

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny sposób wyrażać na niego zgody.

3. W konkursie bierze udział każda dodana opinia o produkcie. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.